Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utval for levekår 2019 - 2023

Plan- og forvaltningsutvalet: Frå venstre: Arne Glenn Flåten (H), Oddbjørn Bukve (SV), Ivar Slinde (Sp), Bodil Strand (Sp), Malén Røysum (Sp, leiar), Magne Bruland Selseng (Sp), Rita Navarsete (Frp), Lars Trygve Sæle (H) og Astrid Hove (Ap, vara for

Utvalet har 9 medlemmer frå kommunestyret. 

Utvalet har avgjerdsmynde i saker innanfor sine ansvarsområde, med unnatak av dei sakene som kommunestyret sjølv avgjer etter lova, eller har vedteke at det sjølv skal avgjere.

Utvalet har avgjerdsmynde innanfor sine ansvarsområde i ikkje-prinsipielle saker innanfor rammene av vedteke budsjett.

Utvalet er referansegruppe og har medansvar for sektorplanar for området. Utvalet arbeider med desse i perioden fram til saka skal leggjast fram for kommunestyret. I prosessar der det er føremålstenleg legg rådmannen fram arbeidsdokument for utvalet. Utvalet kan då kome med innspel som kan justere retninga på prosessen. Rådmannen tek med seg innspela i det vidare arbeidet.

Utvalet er støtte for politisk leiarskap når det gjeld viktige område for kommunen, og skal vere høyringsinstans og førebu høyringar.

Arbeidsområde

Utvalet har ansvar for saker knytte til følgjande fagområde:

 • skule
 • barnehage
 • vaksenopplæring
 • PP-teneste
 • ungdomsarbeid/ungdomsråd
 • barnevern
 • psykisk helsevern
 • rusmiddelvern, ruspolitikk, skjenkeløyve
 • sosiale tenester
 • pleie- og omsorg
 • temaplanar innanfor feltet
 • andre saker som naturleg høyrer inn under oppvekst, helse- og omsorgssektoren

I saker som utvalet ikkje sjølve kan avgjere skal det innstille til kommunestyret. Om sakene har økonomiske konsekvensar skal det innstille til formannskapet. 
 

Namn Rolle Parti stad Tlf. E-post
Margrete Haug Leiar Kristeleg folkeparti Sogndal 48080469 margrete.haug@hotmail.com
Per Hilleren Nestleiar Senterpartiet Sogndal 47607532 peren@online.no
Anna Helen Hamre Medlem Sosialistisk Venstreparti  Leikanger 98821355 annahhamre@gmail.com
Antonella Patricia Vidal Ottone Medlem Arbeidarpartiet Balestrand 91649171 antito84@gmail.com
Berit Marie Ruud Medlem Senterpartiet Kaupanger   bemaruud@gmail.com
Anders Roseth Dale Medlem Senterpartiet Balestrand 91524490 anders.dale@sygnir.no
Grethe Kristin Lerum Medlem Høgre Sogndal

91146264

 grethe.lerum@lerum.no

Henrik Johannessen Selvåg Medlem Senterpartiet Kaupanger 90246476 henrikjselvaag@gmail.com
Ole André Aarvoll Medlem Arbeidarpartiet Sogndal 90562018 ole.andre.aarvoll@gmail.com
 • Skjema
 • Tenesteomtale
 • Dokument
 • Lenker

Kontakt:

Margrete Haug
Leiar, utval for levekår

Kenth Rune Teigen Måren
Kommunalsjef oppvekst

Marit Reppen
Kommunalsjef helse og omsorg

Anja Hamre
Utvalssekretær

Sist oppdatert 29. september 2022