Medlemmer:

Leiar Clara Øberg (Ap)

Nestleiar Arnstein Hauståker (Ap)

Liv Synnøve Bøyum (Ap)

Kjell Asbjørn Ness (H)

Lin Åm (MDG)

Tore Feten (Sp)

Magne Bruland Selseng (Sp)

Anna Helen Hamre (SV)

Idar Kollsete (Frp)

Kontaktinformasjon til politikarane finn du i oversikta over medlemmer i kommunestyret

Varamedlemmer

Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti:

1. Bjarne Asperanden (Ap)

2. Ingvar Stadheim (Ap)

3. Jørn Stenehjem (Ap)

4. Harald Offerdal (Ap)

5. Astrid Hove (Ap)

Høgre:

1. Arnt Erik Nordheim

2. Cathrine S. Bøen

3. Eivind Dahl

Framstegspartiet:

1. Rune Haug

2. Rita Navarsete

Senterpartiet:

1. Vivian Hilleren

2. Laura Kvamme

3. Laila Njøs Eikeland

4. Gunnar Supphellen

SV - Sosialistisk venstreparti:

1. Ole Marius Folkestad

2. Mari Aune

3. Torbjørn Selseng

Venstre/Miljøpartiet Dei Grøne/Raudt:

1. Marianne Hoff (R)

2. Maria Knagenhjelm (V)

3. Sofie Stranger (MDG) 

Arbeidsområde

Utvalet har ansvar for saker knytte til følgjande fagområde:

 • fast planutval, jf. plan- og bygningslova § 3-3
 • plan- og bygningslov
 • jordlov
 • odelslov
 • konsesjonslov
 • forureiningslov
 • friluftslov
 • matrikkelova
 • veglova
 • laks- og innlandsfiskelova
 • skogbrukslova
 • naturmangfaldlova
 • teknisk infrastruktur
 • natur, klima og miljø
 • andre lover som naturleg høyrer til utvalet sitt forvaltningsansvar

Mynde

Utvalet har avgjerdsmynde i saker innanfor sine ansvarsområde, med unnatak av dei sakene som kommunestyret sjølv avgjer etter lova, eller har vedteke at det sjølv skal avgjere.

Utvalet har avgjerdsmynde innanfor sine ansvarsområde i ikkje-prinsipielle saker innanfor rammene av vedteke budsjett.

Utvalet er referansegruppe og har medansvar for sektorplanar for området. Utvalet arbeider med desse i perioden fram til saka skal leggjast fram for kommunestyret. I prosessar der det er føremålstenleg, legg rådmannen fram arbeidsdokument for utvalet. Utvalet kan då kome med innspel som kan justere retninga på prosessen. Rådmannen tek med seg innspela i det vidare arbeidet.

Utvalet er støtte for politisk leiarskap når det gjeld viktige område for kommunen, og skal vere høyringsinstans og førebu høyringar.

I saker som utvalet ikkje sjølve kan avgjere, skal det innstille til kommunestyret. Om sakene har økonomiske konsekvensar, skal det innstille til formannskapet.