Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utval for samfunnsutvikling 2019 - 2023

Utvalet har 9 medlemmer frå kommunestyret. 

Gruppebilete med åtte personar teke framfor ein fargerik grafittivegg.

Utvalet for samfunnsutvikling har avgjerdsmynde i saker innanfor sine ansvarsområde, med unnatak av dei sakene som kommunestyret sjølv avgjer etter lova, eller har vedteke at det sjølv skal avgjere.

Utvalet har avgjerdsmynde innanfor sine ansvarsområde i ikkje-prinsipielle saker innanfor rammene for vedteke budsjett. Dette kan til dømes vere saker om kulturmidlar og kommunale midlar til nærmiljøanlegg.

Utvalet er referansegruppe og har medansvar for sektorplanar for området. Utvalet arbeider med desse i perioden fram til saka skal leggjast fram for kommunestyret. I prosessar der det er føremålstenleg, legg kommunedirektøren fram arbeidsdokument for utvalet. Utvalet kan då kome med innspel som kan justere retninga på prosessen. Kommunedirektøren tek med seg innspela i det vidare arbeidet.

Utvalet er støtte for politisk leiarskap når det gjeld viktige område for kommunen, og skal vere høyringsinstans og førebu høyringar.

Arbeidsområde:

Utvalet har ansvar for saker knytt til følgjande fagområde:

  • samfunns- og næringsutvikling
  • teknisk infrastruktur
  • fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
  • kultur, bibliotek, kulturskule, frivillig arbeid
  • kulturminne
  • natur, klima og miljø
  • flyktningpolitikk, asylpolitikk og integrering/innvandrarråd 

I saker som utvalet ikkje sjølve kan avgjere skal det innstille til kommunestyret. Om sakene har økonomiske konsekvensar skal det innstille til formannskapet.

 

Namn Rolle Parti stad Tlf. E-post
Tore Feten   Leiar Senterpartiet Balestrand 48095608 tfeten@gmail.com
Bjarte Haugen Nestleiar Venstre Fjærland 41324789 bjarte.haugen@gmail.com
Clara øberg Medlem Arbeidarpartiet Sogndal 41530713 clara.oberg@vlfk.no
Mari Husabø Medlem Sosialistisk Venstreparti Sogndal 41511238
  marihusabo@gmail.com
Laila Njøs Eikeland Medlem Senterpartiet Leikanger 97542072 lailanje@online.no
Ole Simen Nesdal Medlem Senterpartiet Leikanger 99607677 osnesdal@gmail.com
Eivind Dahl Medlem Høgre Kaupanger
90100812
eivind@dacomek.no
Ståle Loftesnes Medlem Miljøpartiet dei Grøne  Kaupanger 41292803 staaleloft@hotmail.com
Janne Helen Midttun Vervik Medlem Senterpartiet Balestrand 95834275
janne.midt.ver@hotmail.com

Kontakt:

Tore Feten
Leiar, utval for samfunnsutvikling

Kristin Rundsveen Bøtun
Kommunalsjef samfunnsutvikling kultur og innovasjon

Berit Røneid
Utvalssekretær