Norsk viltforvaltning skal skje innafor rammene av gjeldande lover og regler og internasjonale avtalar. Målet er at artane og deira genetiske mangfald skal takast vare på på lang sikt og at artane finnest i levedyktige bestandar i sine naturlege leveområder.

Kommunen skal leggja tilrette for ei lokal og langsiktig forvaltning av viltressursane utfrå nærings- og rekreasjonsformål, dyreomsyn, og at bestanden av storvilt ikkje fører til skade og ulempe for andre samfunnsinteresser.

Søknadsskjema:

Godkjenning av jaktvald