Forvaltningsutvalet
12.04.2018 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Forvaltningsutvalet den 12.04.2018
Delegerte vedtak - Møte i Forvaltningsutvalet den 12.04.2018
Møteprotokoll - Møte i Forvaltningsutvalet den 12.04.2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
10/2018 Forvaltningsutvalet 2018 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar Vis (6) Vis
11/2018 Søknad om mellombels dispensasjon frå reguleringsføremål og bruksendring Vis (3) Vis
12/2018 Dispensasjon og byggeløyve for plassering av lagerhall/rubbhall på gbnr 105/1 Vis (5) Vis
13/2018 Dispensasjon gbnr. 64/18 Vis (3) Vis
14/2018 Detaljreguleringsplan for Navarsetevegen 38, 2.gangs handsaming Vis (7) Vis
15/2018 Konsesjon ved overtaking av fast eigedom etter konsesjonslova Gbnr 82/1 Vis
16/2018 Mellombels bygge og deleforbod - gbnr 19/1 Bente Iren Foss og Arild Johannes Aase Vis (7) Vis
17/2018 Søknad om deling av landbrukseigedommen gbnr. 156/1, søkjar Odd Magnus Tjugum. Vis
18/2018 Fasadeendringar på bygning i Fjørevegen 7, gbnr. 17/31 Vis (5) Vis
19/2018 Detaljreguleringsplan for Fossetunkvartalet, 1.gangs handsaming Vis (10) Vis
20/2018 1. gangs handsaming - Lerum brygge - Plan-ID: 1420-2017002 Vis (6) Vis
21/2018 1. gongs handsaming - Områdeplan Campus Sogndal Vis (11) Vis