Hovudoppgåva til barnevernet er å hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, tryggleik og gode høve til å utvikle seg. Barnevernet kan mellom anna gi råd og rettleiing og skaffe støttekontakt, barnehageplass, besøksheim og tilbak som kan avlaste foreldra i heimen. 

Dei fleste barn får god omsorg heime hos foreldra sine, men av og til kan det vere vanskeleg for foreldra å få det heilt til, til dømes om dei har ein vanskeleg livssituasjon. Då kan barnevernet vere til god hjelp.

Kontaktinformasjon Sogn barnevern

Besøksadresse: Dalavegen 2, 2. etasje
Postadresse: Postboks 243, 6851 Sogndal

Vakttelefon dagtid 97 50 60 95

Telefon merkantil  99 28 60 21

Ved akutte hendingar utanom kontortid ringer du barnevernsvakta på telefon 400 22 988, eller du kan nytte «Alarmtelefon for barn og unge» telefon 116 111 (open heile døgnet)