Ungdomsavdelinga blir flytta frå oppvekst til kultur i løpet av hausten 2022. Målet med omorganiseringa er å styrka det utøvande ungdomsarbeidet i kommunen. Ansvarsområda som til dømes danseverkstad, musikkbinge, UKM og møteplassar for ungdom blir overført til kulturhuset. Meir informasjon kjem i løpet av hausten.  

MOT-arbeidet, SLT og ungdomsrådet vil framleis vera organisert under oppvekst.  
Jarle Teo Andersen er tilsett i stillinga som rådgjevar oppvekstmiljø, og vil ha ansvaret for oppfølging av desse oppgåvene.  

For spørsmål kring omorganiseringa, kontakt Jarle Teo Andersen. 

Følg ungdomsavdelinga på Facebook eller instagram; ungdomsavdelingasogndal.