Heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) for Sogndal kommune vert vedteken slik den ligg føre. Den heilskaplege ROS- analysen vert med det forankra i kommunestyret i samsvar med krav i Sivilbeskyttelseslova § 14 og Forskrift om beredskapsplikt § 2.

ROS-analysen, inkl. akseptkriteria, vert lagt til grunn for det førebyggjande risiko- og sårbarheitsarbeidet i kommunen, herunder utarbeiding av kommunale planer og beredskapsplan for kriseleiing.

Dokument i saka:

Saksframlegg

ROS-analyse for Sogndal kommune