Formannskapet handsama saka i møte 09.06.2021 sak 51/21, og rår kommunestyret til å gjera slikt vedtak:

Planstrategien for Sogndal kommune 2021-2024 vert vedteken slik han ligg føre, jf. pbl. § 10-1 med desse endringane:

Områdeplan for Hermansverk vert flytta med oppstart halvår 2022.
Områdeplan for Kaupanger vert flytta fram med oppstart 2. halvdel 2022.
Detaljplan for Henjabakkane bustadområde vert teke inn att i planstrategien. Planlagd oppstart 1. halvdel av 2023.
Detaljplan for Kvåle skule og fleirbruk- og basishall vert teke inn i planstrategien. Planlagd oppstart 2. halvdel 2022.
Det skal utarbeidast ein heilskapleg handlingsplan mot sosial ulikskap med oppstart i og ferdigstilling i 2022.

Planstrategien vert no offentleggjort i minimum 30 dagar, jf. pbl. § 10-1, før handsaming i kommunestyret 16.09.21.

Dokument i saka