Kommunestyret handsama saka i møte 28.10.2021 og gjorde følgjande vedtak:

Planstrategien for Sogndal kommune 2021-2024 vert vedteken slik han ligg føre, jf. pbl. § 10-1, med desse endringane:

  1. Områdeplan for Hermansverk vert flytta med oppstart 1. halvår 2022.
  2. Områdeplan for Kaupanger vert flytta fram med oppstart 2. halvdel 2022
  3. Detaljplan for Henjabakkane bustadområde vert teke inn att i planstrategien. Planlagd oppstart 1. halvdel av 2023.
  4. Detaljplan for Kvåle skule og fleirbruk- og basishall vert teke inn i planstrategien. Planlagd oppstart 2. halvdel 2022
  5. Det skal utarbeidast ein heilskapleg handlingsplan mot sosial ulikskap med oppstart i og ferdigstilling i 2022

Planstrategi 2021-2024