Vedtak: 1. Planprogram for arealplanen til Sogndal kommune 2022-2032 vert med heimel i plan- og bygningslova § 11-13 vedteke slik det ligg føre med følgjande endringar:

Tillegg i pkt. 5 i framdriftsplanen (s.4-5):

1. Politisk handsaming av moglegheitstudiane, eventuell avgrensing av retningsval/vidare utgreiingar. Prosessvedtak av BAKT og temaplan for naturmangfald i PFU, formannskap og kommunestyre. Tid: Desember 2021/januar 2022

Tillegg på side 6, under BAKT - Arealstrategi for bustad, arbeid, klima og transport

2. Laga eige utgreiingstema om kulturminne og kulturmiljø

3. Godkjente steinuttak/deponi skal konsekvensutgreiast om det i tillegg skal etablerast knuseverk/steinknusing/bearbeiding av massar.

Tillegg under Konsekvensutgreiing (KU) Under bustad-, areal- og transportplanlegging skal følgjande vurderast:

4. Tilknyting til offentleg veg, venta trafikkmengd og kapasitet på vegnettet, trafikkmønster og reisemiddelfordeling, parkeringsdekning og –behov og framkomst for ulike trafikantgrupper.

I tabell 2 Utgreiingstema (s. 8-9)

5. Bustadmarknad og sosial bustadbygging

6. Næring

7. Trafikktryggleik vert vurdert som eit eige tema i konsekvensutgreiinga, med undertema tilhøve for mjuke trafikantar, skuleveg, vegstandard og utforming av eksisterande kryss og avkøyrslar.

Tillegg under «Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROSanalyse):

8. Kommunen skal vurdere og kartfeste potensiell naturfare (flaum-, erosjon- og skredfare) for alle område der utbygging er aktuelt. Fare for flaum og erosjon vert lagt til i lista over «hendingar som skal vurderast».

9. Der arealplanen opnar opp for utbygging utan reguleringsplankrav skal reell fare avklarast.

Planprogram Arealplan for Sogndal kommune 2022-2032