Grunneigar har driveplikt på jordbruksareal uavhening av storleik. Jordbruksareal er fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Driveplikta kan oppfyllast ved å leige vekk arealet. Jordleigeavtalen skal vera skriftleg, og gjelda for 10 år om gongen. Du skal sende kopi av jordleigeavtale til kommunen. 

Jordleigeavtalar som er av annen lengde enn 10 år, må konsesjonsbehandlast av kommunen. 

Meir informasjon