Den landsomfattande Eigenberedskapsveka 2023 blir gjennomført frå måndag 30. oktober til søndag 5. november. På sikkerhverdag.no ligg fire enkle øvingar som alle kan gjennomføra på mobilen. I tillegg får du der mange gode tips til korleis du kan få dekt grunnleggjande behov i ein krisesituasjon

Du er ein del av beredskapen i Noreg

Ved store hendingar og kriser som rammar mange, kan ikkje alle få hjelp med ein gong. Då må styresmaktene prioritera hjelp til dei som treng det mest.

Det vil seia at mange innbyggjarar må vere førebudde på å måtte klara seg sjølve i nokre dagar ved straumbrot, viss dei mistar tilgangen på reint drikkevatn, telefonnettet/Internett er nede – eller det blir vanskeleg å koma seg ut for å handla.

Ved å vera førebudd bidrar du til at dei som treng det mest, får hjelp først i ein eventuell krisesituasjon. På den måten er du ein del av beredskapen i Noreg.

Heile Noreg øver

Øving gjer meister. Det gjeld også for krisehandtering. Snakk med dei rundt deg om kva som kan skje, og korleis de skal handtera det. Øving skaper medvit og gir kunnskap og trening. Det gjer at me står betre rusta til å koma oss gjennom små og store kriser.

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) anbefaler alle husstandar i landet å styrkja eigenberedskapen sin. Eigenberedskapsveka blir arrangert av DSB i samarbeid med kommunar, statsforvaltarar og sivilforsvarsdistrikt over heile landet.

DSB on Vimeo.

Brosjyre: Du er en del av eigneberedskapen i Noreg (pdf)

Information about self-preparedness in other languages

Slik lagrar du vatn | Sikkerhverdag