Balestrand legekontor: 57 65 13 00

Sogndal legesenter: 57 62 97 00

Leikanger legekontor: 57 65 27 20

Smittevernlege Leiv Erik Husabø: 47 89 68 55

Teknisk drift Leikanger (vakttelefon utanom kontortid): 90 82 76 30

Teknisk vakttelefon Balestrand (vakthavande utrykkingsleiar brannvesenet): 911 07 133

Meldetelefon veg Sogndal (gjeld vintervedlikehald) - Send gjerne SMS: 95 75 18 76

Vakthavande brannbefal (Sogn brann og redning): 48 29 69 29

NAV Sogndal vakttelefon sosiale tenester: 907 99 724

Sogn barnevern vakttelefon (dagtid): 975 06 095

Ved akutte hendingar utanom kontortid ringer du barnevernsvakta på tlf. 400 22 988,
eller du kan nytte «Alarmtelefon for barn og unge» tlf. 116 111 (open heile døgnet)

Psykisk helse- og rusteneste (kvardagar 9.00-14.30): 90 71 55 45

Viltvakt: 46 89 81 12 (om det gjeld akutt sak i samband med søk etter påkøyrd hjortevilt, eller anna vilt, skal du kontakte politiet på tlf. 02800 eller Sogndal ettersøkslag på 95 07 14 88)

Veterinærvakt for Sogndal og Leikanger: 97 58 86 29

Veterinærvakt for Balestrand: 57 69 53 03

Feil med straumtilførsel – Sognekraft: 57 69 86 02

Krisesenteret i Sogn og Fjordane: 57 74 36 00 (døgnvakt)

Politi: 02800