Lag og organisasjonar kan søkje på vegner av barn og ungdom som har vanskar med å dekke utgiftene som krevst for å delta. Fritidskassen kan dekke deltakaravgift, utstyr, avgift til turneringar/cup/leir eller reise- og opphaldsutgifter i samband med dette.

Ordninga er støtta av Bufdirs tilskotsordning «Inkludering av barn og unge» og er ei prøveordning i kommunen med avgrensa midlar ut 2024.

Det er idrettslag og frivillige organisasjonar som kan søke på vegner av familiar/barn og unge. Midlane blir utbetalt til idrettslag/frivillig organisasjon, ikkje direkte til familiar/barn og unge.

Til idrettslag/frivillige organisasjonar

 • Det er anbefalt at idrettslag/frivillig organisasjon utnemner ein fast kontaktperson som søker på vegner av brukarar i sitt idrettslag/frivillig organisasjon.
 • Informer trenere/instruktørar/leiarar og frivillige om ordninga.
 • Informer medlemmane om ordninga.
 • Om de blir kontakta av familiar eller barn og unge som har økonomiske utfordringar, men ynskjer å delta i fritidsaktivitet, informer om ordninga og søk på vegner av dei.
 • Hugs å gå gjennom retningslinjer og kriteria for støtte. Det er særleg viktig at ordninga ikkje vert opplevd stigmatiserande for brukar og at teieplikta blir oppretthalden.

Føremål

Fritidskassen i Sogndal skal leggje til rette for at fleire barn og unge kan delta i faste, organiserte fritidsaktivitetar. Ordninga er støtta av Bufdirs tilskotsordning «Inkludering av barn og unge» og er ei prøveordning i kommunen med avgrensa midlar ut 2024.

Kven kan søke?

Det er berre idrettslag/frivillige organisasjonar som kan søkje på vegne av familie/barn og unge. Privatpersonar kan ikkje søkje på eigen hand.
Idrettslag/frivillige organisasjon skal velje ein eller to faste kontaktpersonar som søker for idrettslaget/frivillig organisasjon.

Målgruppe for ordninga

Barn og unge i alderen 0-24 som har behov for økonomisk stønad for å delta i faste, organiserte fritidsaktivitetar.

Kva kan du søke om stønad til

 • Deltakaravgift fritidsaktivitet
 • Kostnad til nødvendig utstyr (klede, sko, ski-kort, sportsutstyr m.m.)
 • Deltakaravgift cup/leir
 • Reise/transport/måltid ved cup/leir

Ein kan ikkje søke stønad til: medlemskap hjå treningssenter, skulefritidsordning eller lommepeng for reise.

Kor mykje kan det søkast om tilskot til?

 • Deltakaravgift fritidsaktivitet: ingen maksbeløp
 • Utstyr: maks 2500 kroner
 • Deltakaravgift cup/leir: ingen maksbeløp
 • Reise/transport/måltid: maks 2500 kroner

Kva skal søknad innehalde?

Søknaden til kommunen er anonymisert. Kontaktperson som sender søknad må fylle ut følgande informasjon:

 • Namn og kontaktinformasjon for kontaktperson
 • Idrettslag/organisasjon
 • Alder barn
 • Type fritidsaktivitet
 • Kategorival: «Deltakaravgift», «utstyr», «deltakaravgift cup/leir» eller «reise/transport/måltid ved cup/leir».
 • Sum søknad

Kva krav gjeld for tilskotet?

Det vert ikkje stilt krav til dokumentasjon av privatøkonomi eller liknande for å få stønad. Ordninga er tillitsbasert.
Tilskotet føreset at ein kan dokumentere at midlane er nytta i samsvar med søknaden dersom kommunen ber om det i samband med kontroll.

Kriteria for å søke:

 • Idrettslag/frivillig organisasjon pliktar å ivareta barn og unge på ein trygg måte, og ha gode rutinar og etiske retningsliner som sørger for tryggleiken til deltakarar i tilboda dykkar. De må gjennomføre naudsynte opplæringstiltak, referansesjekk og krevje politiattest for personar som jobbar med barn og unge.
 • Idrettslag/frivillig organisasjon skal ikkje stille krav om at foreldre/føresette/barn og unge må dokumentere privatøkonomi eller liknande for at idrettslag/frivillig organisasjon skal kunne sende inn søknad.
 • Idrettslag/frivillig organisasjon er ansvarleg for å organisere søknadsprosessen på ein slik måte at målgruppa ikkje opplever det som stigmatiserande å nytte fritidskassen. I dette ligg også klare interne instruksar i idrettslag/frivillig organisasjon om teieplikt for involverte trenarar og kontaktperson(ar).

Korleis søke om stønad?

Til føresette/barn og unge:

Ta kontakt med idrettslag/frivillig organisasjon og sei at du/ditt barn ynskjer å bruke støtteordninga.

Til lag/organisasjonar:

I dei tilfella der idrettslag/frivillig organisasjon trur økonomi kan vere ein barriere for eit barn eller ungdom si deltaking bør idrettslag/frivillig organisasjon informere familie/føresette om at tilskotsordninga kan nyttast.    

Trenarar i lag/organisasjon tek kontakt med oppnemnd kontaktperson i sin organisasjon som søker på vegner av familie/barn og unge.

Trykk på lenke til søknadsskjema under for å søke.

Søknadshandsaming

Søknaden blir handsama fortløpande administrativt av kommunen.
Midlande blir utbetalt direkte til lag/organisasjon etter at søknad er godkjend.

Søk om tilskot