Innkjøp og eigarskap

Vassmålaren blir kjøpt inn og betalt av abonnenten, og den er abonnenten sin eigedom. Kommunen kan gi råd om type, plassering og storleik, som er tilpassa forbruket.

Installasjon

Installasjonen av vassmålaren må utførast av ein røyrleggjar som er godkjend av kommunen. Det er abonnenten sitt ansvar å dekke kostnadane for installasjonen og eventuell flytting av målaren.

Avlesing

Vassmålaren skal avlesast ein gong årleg av abonnenten, og data må meldast inn til kommunen ved årets slutt.

Kontroll

Kommunen har rett til inspeksjon og kontrollavlesing til varsla tid. Ved feilavlesing på meir enn 5 prosent, vil årsgebyret bli justert for det føregåande året.

Fleire tilknytingar

Kvar eigedom skal normalt berre ha ei tilknyting. Dersom det er fleire tilknytingar, må det installerast ein målar for kvar. Interne målarar er ikkje kommunen si interesse.

Andre tilhøve

Når vassmålaren er montert, kan den ikkje fjernast utan samtykke frå kommunen. Ved skade må abonnenten melde dette straks til kommunen.

Me håpar denne informasjonen vil hjelpe deg i prosessen med innkjøp og installasjon av vassmålarar. Dersom du har ytterlegare spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.