Avdeling for vatn og avløp er ansvarleg for behandling av drikkevatn og distribusjon av dette til abonnentar kopla på offentleg røyrnett i kommunen. Me har òg ansvar for innsamling og reinsing av avløpsvatn frå dei same abonnentane.

Du som innbyggar kan bli pålagd å kopla deg til offentleg vatn og avløp, desse vedtaka blir fatta av miljøavdelinga til kommunen. Vatn- og avløpsavdelinga bistår dei i slike saker.

Nyttige nettsider:

Meld frå om feil

Lovverk som er styrande for arbeidet vårt

Vass- og avløpsanleggslova: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggslova) - Lovdata

Plan- og bygningslova: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) - Lovdata

Forureiningslova:  Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) - Lovdata

Drikkevassforsrkifta: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) - Lovdata

Forureiningsforskrifta: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - Lovdata

Forskrift om vass og avløpsgebyr, Sogndal kommune, Vestland: Forskrift om vass og avløpsgebyr, Sogndal kommune, Vestland - Lovdata

Forskrift om påslepp av olje- og feitthaldig avløpsvatn (ikkje klar)

Kommunalteknisk VA-norm for kommunane Aurland, Høyanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal: Vass- og avløpsnorm - SOGNDAL KOMMUNE

Overvassnorm for Sogndal kommune: Overvassnorm - SOGNDAL KOMMUNE