Ordningane har i hovudsak søknadsfrist 1. april. Søknadene blir handsama i utval for samfunnsutvikling 3. mai.

Kulturmidlar

Det kan søkjast om midlar innanfor 5 kategoriar: 

Kultur- og aktivitetstilbod for barn og unge

Alle lag, organisasjonar, institusjonar eller einskildpersonar som tilbyr kultur- eller aktivitetstilbod til barn og ungdom under 18 år kan søkje om midlar. Midlane blir tildelt med eit grunntilskot og eit medlemstilskot basert på tal medlemmar under 18 år. 

Søknadsskjema kultur- og aktivitetstilbod for barn og unge

Allment kulturarbeid

Lag, organisasjonar eller andre som driv allment kulturarbeid, men som ikkje kjem under andre kategoriar kan søkje om midlar her. 

Søknadsskjema allment kulturarbeid

Kulturarrangement og –prosjekt

Ordninga rettar seg mot einskildarrangmenet, -aktivetar eller -prosjekt innan kunst, musikk, idrett, litteratur, dans, teater, litteratur, friluftsliv med meir.

Søknadsskjema kulturarrangment og prosjekt

Vedlikehald/oppgradering av forsamlingshus/bygdehus

Ordninga retta seg mot vedlikehald/oppgradering av forsamlingshus og bygdehus som blir nytta av lokalsamfunnet til arrangement og liknande. 

Søknadsskjema vedlikehald / oppgradering av forsamlingshus

Kulturminne/kulturarv

Ordninga rettar seg mot tiltak som tek vare på eller forvaltar det lokale kulturmiljøet eller kulturarven, som til dømes bygningar og ikkje-materielle kulturminne.

Søknadsskjema kulturminne / kulturarv

For alle kategoriane er det utarbeidd eit sett med felles retningslinjer. Retningslinjene har òg ein kort omtale om kva som gjeld for den einskild kategori. Studer retningslinjene nøye.  

Nokre presiseringar av retningslinjene vart gjort gjeldande frå 2022:   

  • Idrettslag skal tildelast aktivitetstilskot etter samla tal medlemmer under 18 år.    

  • Alle søknader til aktivitetar og drift, blir tildelt under ordninga for kulturmidlar. 

  • Kunstnarar og kunstprosjekt kan søkje kulturmidlar under kategori 3. Kulturarrangement og -prosjekt. 

  • Det kan søkjast om tilskot til friluftstiltak og folkehelsearbeid under kategori 2 og 3.  

  • Tilskotsordninga under kulturmidlar «Vedlikehald/oppgradering av forsamlingshus/bygdahus» skal og gjelde for klubbhus for idretten og lagshus, så sant desse er opne for allmenta. 

Tilskot til nærmiljøtiltak

Informasjon om og retningslinjer for tilskot til nærmiljøtiltak