Døme på tiltak det kan søkjast på er:  

  • innkjøp av leikeapparat på fellesareal
  • bygging av mindre nærmiljø-/aktivitetsanlegg
  • forbetre/etablere lokal samlingsplass
  • forbetre/etablere leikeplass
  • forbetre/etablere turløyper 
  • gjera kulturminne tilgjengelege
  • aktivitetar  

Fristen for å søke midlar i 2023 gjekk ut 1. april. Søknadene blir handsama i utval for samfunnsutvikling 3. mai. Maksimal tilskotssum til fysiske tiltak er 80 000 kroner. Maksimal tilskotssum til aktivitetar er 10 000 kroner.