Sogndal kommune vedtek med heimel i Plan- og bygningslova §11-13 planprogram for «Kommuneplan for Sogndal kommune 2021-2030 – samfunnsdelen» slik dette ligg føre med slikt tillegg:
Kommunestyret ber om at det i tema knytt til Sogndal som drivkraft i regional utvikling og Sogndal som regionsenter vert lagt opp til tidleg og god medverknad frå nabokommunar.

Dokument i saka:

Saksframlegg
Kommuneplan for Sogndal kommune 2021-2030 – samfunnsdelen. Planprogram.
Nasjonale og regionale føringar
Merknader
Fråsegn til oppstart av planarbeid og offentleg ettersyn av planprogram – Kommuneplan samfunnsdelen 2021 – 2030
Kommunens planarbeid kommentarar til samfunnsdelen inkl. brannsjefen