Retten gjeld når det er sannsynleg at barnet skal opphalde seg i Noreg meir einn tre månader. Plikta startar når opphaldet har vart i tre månader. 

Grunnskuleopplæringa skal til vanleg ta til det kalendaråret barnet fyller 6 år. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilhøve vedta å utsetje skulestarten eitt år. Søknad om utsett skulestart skal gå gjennom PPT.

Rett og plikt til opplæring varer til eleven har fullført det tiande skuleåret.