Følgjande er valde til Sogndal ungdomsråd for perioden okt. 2021- 2023: 

Namn Rolle
Anders Tuxen Leiar
Emma Steinsland Hamre Nestleiar
Synne Sellereite Målsnes Medlem
Michelle Roskaritz Dale Medlem
Emil Knutzen Knagenhjelm Medlem
Ida Øyre Osuch  Medlem
 Andreas Liheim  Medlem
 Ali Mohamad Sad-Eddin Medlem
Isabelle Norstein-Prince Medlem
Liva Åsnes Skjerdal  Medlem
Henrik Johannessen Selvåg Repr. for kommunestyret
Tirill Mo Mundal 1. varamedlem
Oda Linnea Harkjerr 2. varamedlem
Aleksander Diaz Eggum 3. varamedlem
Arn David Rosvold 4. varamedlem
Eskil Holum Gjørven 5. varamedlem
Jennifer Broomfield Kjørlaug 6. varamedlem
Ismael Saleh 7. varamedlem
Anna Helen Hamre Vara for repr. for kommunestyret

Val og samansetting
Ungdomsrådet har 13 medlemmer, og representerer ungdom i heile Sogndal. Det skal veljast 3 representantar frå Balestrand, 4 representantar frå Leikanger og 5 representantar frå Sogndal. Valperioden for ungdommane i rådet er to år. Ungdomsrådet vel sjølv leiar og nestleiar. 1 representant frå komité for levekår er medlem i rådet.

Mynde og ansvarsområde
Rådet skal få seie si meining om alt som er viktig for barn og unge i Sogndal kommune. Ungdomsrådet møtest 5-6 gonger i året. Leiar og nestleiar skal ha faste halvårige møter med ordførar og varaordførar. Kommunestyret set i årsbudsjett av midlar til ungdomsrådet, som rådet disponerer fritt.

Ungdomsrådet legg årleg fram rapport om arbeidet til rådet i kommunestyret.

Kommunestyret skal ha rutinar som sikrar at rådet tek i mot saker på eit så tidleg tidspunkt i sakshandsaming, at slik at det er mogleg for rådet til å påverke utfallet av saka. Rådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem ungdom i kommunen. Protokollen frå rådsmøtet skal fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka.

Rådet skal ikkje behandle saker som gjelder avgjer for enkeltpersoner.
Rådene skal kvart år utarbeide årsmelding som skal leggast fram for kommunestyret.