Følgjande er valde til Sogndal ungdomsråd for perioden okt. 2019- 2021: 

Namn Rolle E-post
Kornelius Haugen Leiar khdraugen@gmail.com
Idunn Auestad Nestleiar  
Ariana Fjærestad Medlem arianafjerestad@gmail.com
Maylinn Flikki Medlem  
Trygve Grønsberg Medlem trygveg2005@gmail.com
Emma Steinsland Hamre Medlem hamre-eh@online.no
Ingrid Hovlid Medlem ingrid.hovlid@gmail.com
Synne Sellereite Målsnes Medlem  
Isabelle Norstein-Prince Medlem isabelle.norprince@hotmail.com
Olav Åm Risa Medlem  
Marcus S. Veum Medlem  
Emma Yttri Medlem emmavyttri@gmail.com
Gabriel Skjulhaug Yttri Repr. for kommunestyret  
Sander Fjærestad 1. varamedlem sanderfj_@hotmail.com 
Liva Åsnes Skjerdal  2. varamedlem  
Olivia Ugulsvik 3. varamedlem oliugu@gmail.com
Ina Risan  4. varamedlem  
Kari Gjengedal  5. varamedlem gjengedalk@gmail.com
Tuva Dybwad Mundhjeld 6. varamedlem  
Oda Ligtvor Tufte 7. varamedlem odaligtvor@outlook.com
Anna Hamre Vara for repr. for kommunestyret  

Val og samansetting
Ungdomsrådet har 13 medlemmer, og representerer ungdom i heile Sogndal. Det skal veljast 3 representantar frå Balestrand, 4 representantar frå Leikanger og 5 representantar frå Sogndal. Valperioden for ungdommane i rådet er to år. Ungdomsrådet vel sjølv leiar og nestleiar. 1 representant frå komité for levekår er medlem i rådet.

Mynde og ansvarsområde
Rådet skal få seie si meining om alt som er viktig for barn og unge i Sogndal kommune. Ungdomsrådet møtest 5-6 gonger i året. Leiar og nestleiar skal ha faste halvårige møter med ordførar og varaordførar. Kommunestyret set i årsbudsjett av midlar til ungdomsrådet, som rådet disponerer fritt.

Ungdomsrådet legg årleg fram rapport om arbeidet til rådet i kommunestyret.

Kommunestyret skal ha rutinar som sikrar at rådet tek i mot saker på eit så tidleg tidspunkt i sakshandsaming, at slik at det er mogleg for rådet til å påverke utfallet av saka. Rådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem ungdom i kommunen. Protokollen frå rådsmøtet skal fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka.

Rådet skal ikkje behandle saker som gjelder avgjer for enkeltpersoner.
Rådene skal kvart år utarbeide årsmelding som skal leggast fram for kommunestyret.