Kommunen sin praksis angåande parkeringsordninga

Når ein vel å parkere ein stad med parkering mot vilkår vert det stilt krav til deg som førar av køyretøyet. Om ein bryt med desse krava, vil ein få ein «bot» ved kontroll. Ei «bot» kan vere anten eit parkeringsgebyr på bakgrunn av Forskrift om offentleg parkeringsgebyr, eller det kan vere ein kontrollsanksjon ut i frå Parkeringsforskrifta.

Kommunen fører ein konsekvent praksis når det gjeld parkeringsordninga, og årsaka til dette er at ei kvar handheving har presedens. Det vil sei at om eit brot på regelverket vert handheva eller ikkje under visse situasjonar, må me ha dette tilfellet i tankane ved liknande situasjonar i framtida. Viss handheving av regelverket er basert på skjønn vil det føre til ulik handsaming. Det er eit prinsipp i offentleg handsaming at alle skal handsamast likt. Ei heilskapleg parkeringsordning fokuserer på konkrete fakta. 

Parkeringsvaktene jobbar med å etterprøve om du har parkert på korrekt vis, og etter vilkåra der og då. Det betyr av kommunen har bevisbyrda, og det betyr at om køyretøyet ikkje er registrert når dei sjekkar din bil så får du ei ilegging. Om du meiner at dei har skreve ut bot på feil grunnlag, kan du sende inn klage.

El