Søk om redusert foreldrebetaling for SFO via Visma føresettportalen

Søknad må sendast kvart år. Søk innan 15. juni for å få redusert foreldrebetaling med på første faktura komande skuleår.

Nasjonalt er det fastsett tre moderasjonsordningar for SFO: 

  • Redusert foreldrebetaling i SFO for hushald med elevar på 1.-4. trinn slik at utgifter til SFO per barn ikkje overstig 6% av hushaldet si inntekt. 
  • Gratis SFO for elevar med særskilte behov 5.-7. trinn 
  • 12 timar gratis SFO for elevar på 1. og 2. trinn

Viser elles til vedtektene for SFO, § 8. Foreldrebetaling.