Søk om redusert foreldrebetaling for SFO via føresettportalen

Søknad må sendast kvart år.

Søk innan 15. juni for å få redusert foreldrebetaling til skulestart. 

 

Det er nasjonalt fastsett tre moderasjonsordningar for SFO: 

• Redusert foreldrebetaling i SFO for hushald med elevar på 1.-4. trinn slik at utgifter til SFO per barn ikkje overstig 6% av hushaldet si inntekt. 

• Gratis SFO for elevar med særskilte behov 5.-7. trinn 

• 12 timar gratis SFO for elevar på 1. og 2. trinn

Viser til vedtektene for SFO, § 8. Foreldrebetaling.