Administrasjonsutvalet er kommunen sitt hovudutval i personal- og organisasjonssaker. Arbeidsområdet er dei oppgåvene som har tilknyting til kommunen sin arbeidsgjevarfunksjon.

Administrasjonsutvalet har som generell oppgåve å sjå til at Sogndal kommune er administrativt organisert på ein slik måte at kommunen er i stand til å yta god service og gode tenester. Utvalet skal òg avgjera tvistespørsmål om tolking og praktisering av avtalar og regelverk, som vedkjem arbeidstakarane sine tilsettings- og arbeidsvilkår og praktiseringa av hovudavtalen og hovudtariffavtalen.

Administrasjonsutvalet er kommunen sitt likestillingsutval og skal arbeida for at likestilling og inkludering blir ivareteke og innarbeidd på alle kommunale område.

I administrasjonsutvalet sit ordførar, varaordførar og ein formannskapsmedlem (leiar av opposisjonen), vald av kommunestyret.
I tillegg kjem to representantar frå dei tilsette utpeikte etter høvetalsprinsippet i hovudavtalen. Ordførar leiar utvalet.

Namn

Parti Rolle Representant for Telefon Epost
Arnstein Menes SP Leiar Arbeidsgjevar 41672733 arnstein.menes@sogndal.kommune.no
Vibeke Johnsen SV Nestleiar Arbeidsgjevar 95899022 Vibeke.j@online.no
Frode Bøthun KrF Medlem Arbeidsgjevar 97101796 frode.bothun@gmail.com
Siv Laila Eriksen   Medlem Arbeidstakar 90765086 siv.laila.eriksen@sogndal.kommune.no
Steinar Øydvin   Medlem Arbeidstakar 97170381 steinar.oydvin@sogndal.kommune.no