Følgjande er valde til råd for personar med nedsett funksjonseven for perioden okt. 2019- 2023:

Namn Rolle Repr. for E-post Personlege varamedlemmar Repr. for E-post
Tordis Kristine Søvde Leiar NRF Tordis.sovde@outlook.com Siri Merete Nedland FFO sirimnedland@gmail.com
Linda Mathisen Nestleiar SAFO limathi2@online.no Birte Barsnes Frøyd   birte.barsnes.froyd@hvl.no
Jarle Brekkhus Medlem SAFO jar-brek@online.no Roy Vatne   wembizen@gmail.com
Jarle Geithus Medlem   jarle0657@gmail.com Ingun Borlaug   ingunn_borlaug@yahoo.no
Arnold Hundershagen  Medlem LHL ahunders@gmail.com Jon-Eirik Hjelmhaug LHL e-hjelmh@online.no​
Marit Åretun Medlem   solvorn2@gmail.com Liv Anny Bruheim HLF annybruh@online.no
Berit Marie Ruud  Medlem (SP) (pol. repr.)  bemaruud@gmail.com Henrik Johannesen Selvåg  (SP) (pol.repr.) Henrik.Johannessen.Selvag@sogndal.kommune.no

Val og samansetting
Kommunestyret vel 7 medlemmer, inklusiv leiar og nestleiar. Rådet vel sjølv leiar og nestleiar. Ein representant frå komité for levekår er medlem i rådet.

Mynde og ansvarsområde
Rådet skal arbeide med saker som viktige for personer med nedsett funksjonsevne. Arbeidsområde er til dømes universell utforming, tilgang til tenester og arbeid mot diskriminering, grunna nedsett funksjonsevne.

Kommunestyret skal ha rutinar som sikrar at rådet tek i mot saker på eit så tidleg tidspunkt i sakshandsaminga, at slik at det er mogleg for rådet til å påverke utfallet av saka.
Rådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem personer med nedsett funksjonsevne i kommunen. Protokollen frå rådsmøtet skal fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka.

Rådet skal ikkje behandle saker som gjelder avgjer for enkeltpersoner.
Rådene skal kvart år utarbeide årsmelding som skal leggast fram for kommunestyret.