Følgjande er valde til råd for personar med nedsett funksjonseven for perioden okt. 2019- 2023:

Namn Rolle E-post Personlege varamedlemmar E-post
Tordis Kristine Søvde Leiar Tordis.sovde@outlook.com Siri Merete Nedland sirimnedland@gmail.com
Linda Mathisen Nestleiar limathi2@online.no Birte Barsnes Frøyd birte.barsnes.froyd@hvl.no
Oda Drageset Ellingsen Medlem   Roy Vatne wembizen@gmail.com
Jarle Geithus Medlem jarle0657@gmail.com Ingun Borlaug ingunn_borlaug@yahoo.no
Arnold Hundershagen  Medlem ahunders@gmail.com Jon-Eirik Hjelmhaug e-hjelmh@online.no​
Marit Åretun Medlem solvorn2@gmail.com Liv Anny Bruheim annybruh@online.no
Berit Marie Ruud  Medlem bemaruud@gmail.com Henrik Johannesen Selvåg  Henrik.Johannessen.Selvag@sogndal.kommune.no

Val og samansetting
Kommunestyret vel 7 medlemmer, inklusiv leiar og nestleiar. Rådet vel sjølv leiar og nestleiar. Ein representant frå komité for levekår er medlem i rådet.

Mynde og ansvarsområde
Rådet skal arbeide med saker som viktige for personer med nedsett funksjonsevne. Arbeidsområde er til dømes universell utforming, tilgang til tenester og arbeid mot diskriminering, grunna nedsett funksjonsevne.

Kommunestyret skal ha rutinar som sikrar at rådet tek i mot saker på eit så tidleg tidspunkt i sakshandsaminga, at slik at det er mogleg for rådet til å påverke utfallet av saka.
Rådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem personer med nedsett funksjonsevne i kommunen. Protokollen frå rådsmøtet skal fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka.

Rådet skal ikkje behandle saker som gjelder avgjer for enkeltpersoner.
Rådene skal kvart år utarbeide årsmelding som skal leggast fram for kommunestyret.