Følgjande er valde til Sogndal eldreråd for perioden okt. 2019- 2023:

Medlemmar Rolle E-post Personlege varamedlemmar E-post
Knut Henning Grepstad Leiar khgrepstad@gmail.com Solfrid Fossberg  
Grete Fisher Nestleiar grete.fischer50@gmail.com Ingrid Syse  
Anny Urtegård Medlem anny.urtegaard@enivest.com Edit Flatland  
Asbjørn Ekse Medlem   Marit Bøtun  
Jorunn Fjermestad Medlem   Gerd Kvile g-kvile@online.no
Hjalmar Fureli Medlem   Finn Sundby f-arnesu@online.no
Margrete Haug (Krf – pol.repr.) Medlem margrete.haug@lerum.no Per Hilleren (SP – pol.vararepr.) peren@online.no

Val og samansetting
Kommunestyret vel 7 medlemmene, inklusiv leiar og nestleiar. Rådet vel sjølv leiar og nestleiar. 1 representant frå komité for levekår er medlem i rådet.

Mynde og ansvarsområde (jf. § 2. i Forskrift om medvirkningsordninger)
Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre. Kommunestyret skal ha rutinar som sikrar at rådet tek i mot saker på eit så tidleg tidspunkt i sakshandsaminga, slik at det er mogleg for rådet å påverke utfallet av saka.

Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen.
Protokollen frå rådsmøtet skal fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka.

Rådet skal ikkje behandle saker som gjelder avgjer for enkeltpersoner.
Rådene skal kvart år utarbeide årsmelding som skal leggast fram for kommunestyret.