Frisklivssentralen Sogn er ei interkommunal helsefremjande og førebyggande helseteneste for Luster og Sogndal kommune.

Frisklivssentralen Sogn gir strukturert, tilpassa og tidsavgrensa oppfølging basert på individuell rettleiing og gruppebaserte tilbod.

Frisklivssentralen Sogn gir primært støtte til endring av levevanar og meistring av helseutfordringar knytt opp mot fysisk aktivitet, kosthald og snus- og røykeslutt. Frisklivssentralen Sogn kan også gi rettleiing og tilbod knytt til psykiske belastningar, søvnvanskar og risikofylt alkoholbruk.

Frisklivssentralen Sogn arbeidar også med førebyggjande arbeid innan desse områda, samt at ein tilbyr ulike læring- og mestringskurs knytt til kosthald, snus- og røykeslutt, depresjonsmeistring, kurs til pårørande for personar med demens m.m.

Telefon: 95 30 38 97 / 95 89 36 41
Mail: frisklivssentralen@sogndal.kommune.no 

Følg Frisklivssentralen på Facebook

Frisklivssentralen sin blogg