Frisklivssentralen Sogn er ei interkommunal helsefremjande og førebyggande helseteneste for Luster og Sogndal kommune. 
Frisklivssentralen Sogn gir strukturert, tilpasse og tidsavgrensa oppfølging basert på individuell rettleiing og gruppebaserte tilbod. 

Frisklivssentralen Sogn Endre livsstil 
Betre kosthald Meir fysisk aktiv 
Slutte med snus og røyk Sove betre
Større sosoialt nettverk Psykisk helse
Demens - pårørande Meistre livsstilssjukdom