Frisklivssentralen Sogn er ei interkommunal helsefremjande og førebyggande helseteneste for Luster og Sogndal kommune. 
Frisklivssentralen Sogn gir strukturert, tilpasse og tidsavgrensa oppfølging basert på individuell rettleiing og gruppebaserte tilbod. 

Endre livsstil 
Fysisk aktivitet 
Kosthald

Snus og røyk

Søvn
Sosialt nettverk
Demenspårørande 
Psykisk helse
Livsstilssjukdom