Kva oppgåver ligg til miljøretta helsevern?

Arbeidet til miljøretta helsevern skal fremme innbyggjarane si helse og beskytte mot forhold som kan føre til helseskade. Kommunen er tildelt ansvar og oppgåver som forvaltningsmyndigheit innanfor folkehelse og miljøretta helsevern. MHV er den instansen som utøver kommunen sitt forvaltningsarbeid, i nært samarbeid med kommuneoverlegen i kvar kommune.

Hovudoppgåvene er:

  • Føre tilsyn i skular, barnehagar, solarier, tatoveringsstudio, basseng, frisørar, hudpleieverksemder, campingplassar med fleire.
  • Sakshandsaming og rettleiing om miljøfaktorar som støy, luftforureining, inneklima, stråling, avfallshandtering, hygiene, skadedyr.
  • Vurdere helsemessige forhold i planarbeid.

Fleire verksemder har meldeplikt til kommunen før oppstart eller ved endring.