Målet er å gi oppfølgjing tilpassa den enkelte brukar sitt behov.

Rusarbeidet omfattar mellom anna å gi råd og rettleiing til personar med rusproblematikk, og setje i verk hjelpetiltak slik at ein kan bidra til å komme seg bort frå misbruket.

Rusteamet kan blant anna:

  • hjelpe deg å kartlegge rusproblemet
  • gi hjelp til rusmeistring gjennom samtalar og rettleiing
  • gi hjelp til meistring av gjeremål i dagleglivet
  • bidra til auka livskvalitet i kvardagen
  • delta i samarbeid med andre offentlege tenester

Rustenesta har også fokus på fysisk aktivitet.

Tenesta kan også gi råd og rettleiing til pårørande til personar med rusproblematikk.
Tenesta er gratis.