Bu og miljøtenesta har ansvar for tenester til menneske med ulike typar nedsatt funksjonsevne.

Pasient og brukargrupper er personar med funksjonsnedsetting som skuldast medfødde eller erverva tilstander.

Teneste omfattar personeleg assistanse, opplæring i dagleglivet, tilrettelagte bustadar, dagtilbod og fritidstilbod.