Vedtakskontoret handsamar søknader om

  • helse- og omsorgstenester i Sogndal kommune
  • omsorgsbustad
  • parkeringsløyve for forflytningshemma
  • følgjekort

Me utfører sakshandsaming etter rutine for sakshandsaming. Det vil seia mottak av søknad, kartlegging, vurderingsbesøk og å fatta vedtak i tråd med lovverket.

Kontoret er ope på dagtid måndag til fredag mellom kl. 08.00–15.00 (vinter kl.15.45)

Vestland fylkeskommune har frå 1. januar 2021 overteke alt ansvar for tt-kort. Meir informasjon om dette finn du på nettsida til Vestland fylkeskommune.