I Indre Sogn har ikkje kommunane utarbeidd eigne retningsliner eller forskrifter for dyrehald i tettbygd strøk. Det er jamvel slik at dyrehald ikkje skal være til sjenanse eller medføre helsemessig ulempe for naboar i form av lukt, støy eller avfall. Det skal heller ikkje auke skadedyrbestanden. Opplever du problem med dyrehald i nabolagaget ditt, kan du ta kontakt med oss på telefon 48 14 03 49/ 90 94 35 28. Ønsker du å klage, sjå framgangsmåte under. 

MHV behandlar kun saker som har med helse og miljø å gjere, det er Mattilsynet som behandlar saker om dyrevelferd. 

Gå til innbyggarhjelpsida for å sende inn klage: Innbyggarhjelp

Forskrifter og regler

Forskrift om miljørettet helsevern

Forskrift om skadedyrsbekjempelse

Forurensinsgloven

Reglane om at det ikkje er lov å påføre andre helseproblem står i forskrift om miljørettet helsevern, og det er § 7 og § 9 som er mest aktuelle. Dersom dyreholdet medfører problem med skadedyr står det om dette i forskrift om skadedyrbekjempelse, der kapittel 2 er mest aktuelt. Dersom dyrehaldet medfører ureining eller forsøpling som er til ulempe for miljøet, står det om dette i forurensningslova, og det er §§ 6, 7 og 28 som er mest aktuelle.