I juni 2021 kom det nye retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging: Formålet med retningslinja er å legge til rette for ei langsiktig arealdisponering og planlegging av det fysiske miljø som fremjar trivsel og bukvalitet, førebygger helsekonsekvensar av støy, samt ivaretek og utviklar gode lydmiljø og stille område.