Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om koronaviruset:

Du kan gjera mykje for å redusera risikoen for å bli smitta eller spreia smitte.

Les mer

Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 06. april 2020

Du kan gjera mykje for å redusera risikoen for å bli smitta eller spreia smitte.

Koronatelefonen til Sogndal kommune: 57 65 28 00

E-post med spørsmål om korona til kommunen sender du til: korona@sogndal.kommune.no

(Kronatelefonen er open kvardagar 09-15, denne veka er opningstidene slik: måndag 6/4 og tysdag 7/4 frå 09-15, onsdag 8/4 09-1130)

(28.03.2020) Det er stadfesta eitt nytt tilfelle av koronasmitte i Sogndal kommune. Det er totalt fem personar i kommunen som har fått påvist koronasmitte i heile smitteperioden. Dei to første av desse vart påviste10. mars, og desse er friskmelde.

Kommune følgjer råda frå nasjonale helsemyndigheiter. Du finn oppdatert informasjon og fakta på desse nettsidene:

Folkehelseinsituttet

Helsedirektoratet

Her finn du svar på dei mest vanlege spørsmåla om koronavirus

Coronavirus disease - advice and information in English

Har du born som har spørsmål om koronaviruset? Helsedirektoratet har laga ein informasjonsfilm som de kan sjå her

På nettsida til regjeringa finn du oversikt over nasjonale tiltak innførte av norske myndigheiter for å handtera koronasituasjonen.

Informasjonsannonse frå Sogndal kommune

(06.0420) Laurdag 04. april hadde Sogndal kommune ein annonse om situasjonen knytt til koronaviruset på trykk i papirutgåva av Sogn Avis.

Annonsen kan du sjå her

Informasjon frå Sogn barnevern

(03.04.20) Alle er no inne i ei spesiell tid, der familiar gjer seg ulike erfaringar. Nokre familiar opplever kvardagen som ekstra utfordrande. Dersom du som foreldre/ungdom/barn treng støtte i ei krevjande tid, er det til ei kvar tid tilsette ved Sogn barnevern som kan møte deg via telefon/skype.

Meir informasjon og telefonnummer finn du i denne artikkelen på nettsida til Sogndal kommune

Serviceskyss-ruter startar opp att

(31.03.20) Kringom sine serviceskyss-ruter vert starta opp att frå tysdag 31. mars

Som før er rutene opne for alle, men på grunn av koronasituasjonen gjer Kringom nokre tilpassingar for å leggja til rette for at sjåførane og dei reisande i minst mogleg grad vert eksponerte for smitterisiko.

Det er laga eigne retningslinjer som vil gjelda inntil vidare.

Informasjon om gjeldande retningslinjer for serviceskyss-rutene, samt ruter og tinging i dei enkelte kommunane, finn du på Kringom.no

No kan du låna bøker til påske

(31.03.20) Biblioteka i Sogndal kommune held stengt på grunn av fare for koronasmitte. Dei vil likevel tilby deg å låna bøker før påske. Bøkene vert leverte til deg på utsida av biblioteket. 

Tilbodet er sett i gang i samråd med smittevernlege i Sogndal kommune. 

Meir informasjon om tilbodet finn du på nettsidene til Sogndal bibliotek

Kommunen held hjula i gang

(31.03.20) Sjølv om koronaviruset har gjeve oss nye spelereglar forsøkjer vi å halde kommunen i drift på beste måte, mellom anna gjennom videomøte.

Arne Abrahamsen, kommunalsjef plan og samfunn, rosar dei tilsette for korleis dei har snudd seg rundt og strek seg i situasjonen me er i.  

Les meir i denne nyhendeartikkelen på nettsidene til Sogndal kommune

Kontroll på branntryggleiken i ein endra kvardag

(31.03.20) I samband med at fleire er heime frå jobb og skule, publikumsbygg stenger heilt eller delvis ned og at me endrar åtferd, vil branntryggleiken kunne bli endra. For å unngå utrykningar i denne tida oppmodar Sogn brann og redning kvar og ein til å ha eit brannførebyggande blikk på dei daglege rutinane.

Les meir på nettsidene til Sogn brann og redning

Få ein telefonven frå Røde Kors

(30.03.20) Røde Kors Omsorg i Sogndal, Leikanger og Balestrand tilbyr ein telefonven til deg som treng nokon å snakka med. Tilbodet går til alle som sit heime aleine.

Du kan ringa eit av desse nummera dersom du ønskjer å få ein telefonven:

Sogndal: 932 02 490, Balestrand: 412 34 039 Leikanger: 905 01 614.

Les meir om tilbodet i denne nyhendeartikkelen på nettsidene til kommunen

SIMAS utset vårryddeaksjonen

(27.03.20) SIMAS melder at vårryddeaksjonen i april, mai og juni er utsett inntil vidare.

Etter planan skulle dei ha vore i Fjærland, på Veitastrond og på Høyanger sørside for å gje folk moglegheita til å levera restavfall og farleg avfall.

Utviklar app for smitteoppsporing

(27.03.20) Folkehelseinstituttet utviklar no, i tett samarbeid med andre aktørar, ein app som kan bidra til å redusera tida som vert brukt på smitteoppsporing. 

Dagens smitteoppsporing føregår manuelt. Dette vert gjort for at personar som har vore eksponerte for smitte, skal får beskjed om å gå i karantene slik at dei ikkje spreier smitten vidare. Den manuelle metoden for smitteoppsporing er ressurskrevande, og krev mykje kapasitet frå helsetenesta.

Les meir på nettsidene til Folkehelseinstitutet

Politikarane handsama innspel frå næringslivet

Sogndal kommune har motteke ei rekke innspel til tiltak for å betra situasjonen for næringslivet i kommunen. Desse innspela vart tysdag presenterte for formannskapet, og dei støtta dei vurderingane administrasjonen har gjort.

Oppsummering etter politisk handsaming av innspel frå næringslivet finn du i denne nyhendeartikkelen på nettsida til kommunen

Hjelpetelefonar og nettsider

(26.03.20) Dersom du treng nokon å snakka med om bekymringar eller vanskelege opplevingar, er det mange telefontenester og nettsider der du kan få råd, rettleiing og nokon å snakka med.

Psykiskhelse.no har oversikt over ei rekkje ulike hjelpetelefonar, chattetenester og nettsider både for barn og vaksne.

Barnehagane og skulane i Sogndal kommune ynskjer å bidra i kvardagen

(24.03.20) Med ein brå overgang stengde barnehagar og skular frå 12.–13. mars, basert på nasjonale vedtak. Dette har ført til ein endra kvardag for både tilsette, barn/elevar og føresette. For å halde banda mellom barnehage/skule og heim vil barnehage- og skuletilsette halde jamleg kontakt med heimane.

Les meir (informasjon på fleire spåk) om kontakten mellom skule/barnehage og heimane på denne artikkelen på nettsida til kommunen

Vidarefører tiltaka mot koronasmitte

(24.03.20) På ein pressekonferanse tysdag ettermiddag vart det opplyst at tiltaka som skal hindra korona-smitte, vert vidareførte til 13. april. Statsminister Erna Solberg opplyser at det vil bli gjort ei ny vurdering av situasjonen i løpet av påskeveka.

Les pressemeldinga frå regjeringa her

Lokalt karantenevedtak vert oppheva

(22.03.20) Lokale karantenevedtak i kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane fylke vert oppheva søndag 22. mars.

Søndag 15. mars fatta kommuneoverlegar i dei fleste kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane vedtak om at personar som hadde hatt opphald i ei rekke andre regionar i Noreg, måtte vera i karantene i 14 dagar etter innreise til kommunen. Vedtaka vert oppheva frå søndag 22. mars.

Les meir i felles pressemelding frå kommunelegane i Sogn og Fjordane

Innfører hytteforbod

(20.03.20) Regjeringa innfører forbod mot å overnatta på fritidseigedom utanfor eigen kommune. 

Det vert gjeve unntak for personar som er i karantene fordi dei delar husstand med ein som er påvist smitta av koronaviruset.

Les meir på nettsidene til regjeringa

Ordningar for landbruket

(20.03.20) Landbruksdirektoratet har kome med informasjon om mellom anna tolking av regelverket knytt til tilskot til sjukdomsavløysing grunna koronasmitte.

Oppdatert informasjon om dette finn du på nettsidenen til Landbruksdirektoratet

Friskmelde etter koronasmitte

(19.03.20) Dei to påviste tilfella av koronasmitte i kommunen er no friskmelde.

Den ein er ute av isolasjon og den andre har byrja på dei siste sju dagane av isolasjon etter friskmelding, opplyser Jan Ove Tryti, tenesteleiar for legetenester og legevakt i Sogndal kommune.

Foreldrebetaling barnehage og SFO

(13.03.20, oppdatert med presisering 20.03.19) Ingen skal betala for barnehage eller SFO i den perioden skular, barnehagar og SFO er stengde grunna koronaviruset. Det betyr at sjølv om du har brukt tilbodet i perioden, vil du sleppa å betala.

Faktura for mars er send ut og skal betalast. Fråtrekk for stengde dagar vil skje på neste faktura. Ny faktura kjem når barnehage og SFO opnar igjen.

Informasjon til arbeidsgivarar om permitteringar/oppseiingar

(19.03.20) Dei neste dagane og vekene forventar Nav stor pågang frå arbeidsgivarar som treng bistand og rettleiing for å sikra at varsel om permitteringar eller oppseiingar blir gjort på ein god måte.

I denne artikkelen kan du få nokre råd, tips og anbefalingar som kan bidra til ein god prosess for både arbeidsgivar og dei tilsette dette vil gjelda for. 

Brot på karantene og besøksforbod

(19.03.20) Sogndal kommune registrerer mange spørsmål knytt til brot på karantene og besøksforbod.

Kommunen har ingen myndigheit til å gripa inn i slike saker. Politiet har gått ut og sagt at dei vil prioritera brot på smittevernlova i den ekstraordinære situasjonen samfunnet er inne i. Dei oppmodar vidare om at dei som er vitne til openbare regelbrot, rettar seg til politiet.

Les meir i denne artikkelen på nettsida til kommunen

Lokal koronatelefon for Sogndal kommune

(18.03.20) Sogndal kommune har no eit eige telefonnummer og e-postadresse for spørsmål knytt til koronaviruset.

Meir informasjon finn du i denne nyhendeartikkelen på nettsidene til kommunen

Dagsturhyttene er stengde

(18.03.20) På grunn av den noverande situasjonen rundt koronaviruset har Sogndal kommune valt å stengja dagsturhyttene i kommunen på ubestemt tid.

Meir informasjon finn du i denne nyhendeartikkelen på nettsidene til kommunen

 

Støttekontaktar kan ikkje koma på besøk

(18.03.20) Frå 16. mars vil støttekontaktane i Sogndal kommune ikkje lenger kunne besøka brukarane sine.

Det er likevel viktig slik som situasjonen er, at dei held oppe kontakten med brukarane.

Meir informasjon finn du i denne nyhendeartikkelen på nettsida til kommunen

Ber næringslivet om å ta kontakt

(18.03.20) Sogn Næring, som kommunen sin forlengja arm ut mot næringslivet, har rigga seg med eit godt fagteam for å handtera spørsmål frå bedriftene i kommunen.

Det er viktig at bedriftene spelar inn behov, ynskjer og tiltak dei ser som naudsynte. Sogn Næring har alt spelt inn tiltak til kommuneleiinga på vegner av næringslivet, som er til behandling no.

Dersom du har innspel, treng hjelp eller berre vil prata i ein vanskeleg situasjon, ta kontakt med oss på post@sognnaring.no / 975 87 931.

Les meir her på nettsida til Sogn Næring

 

Serviceskyss-rutene innstilte

(17.03.20) Alle Kringom sine serviceskyss-ruter vert innstilte inntil vidare. Innstillingane blir gjort for å avgrensa spreiing av koronaviruset.

Informasjon om innstillingane vert publisert på Kringom.no, samt på skjermar på terminalar og på Kringom si Facebook-side.

Kringom kjem tilbake med informasjon når dei veit kva tid rutene vil starta opp att.

Besøksforbod på sjukeheimar og omsorgsbustadar

(17.03.20) Frå 16. mars er det besøksforbod for alle pårørande på sjukeheimane og omsorgsbustadane i Sogndal kommune.

Dette er i tråd med rettningslinene frå Helsedirektoratet som seier at det no er naudsynt med adgangskontroll og besøksstogg i alle landets offentlege og private helse- og omsorgsinstitusjonar, samt i fellesareal i omsorgsboligar med vidare for å beskytta sårbare pasientar og brukarar mot smitte av koronavirus.

Les meir i denne nyhendesaka på nettsidene til kommunen i denne saka

NAV Sogndal og flyktningtenesta stengt for besøk

(17.03.20) NAV-kontoret er eit offentleg kontor med besøk av mange med kroniske sjukdomar. For å beskytte desse, og generelt hindre smittespreiing, vil du få hjelp på andre måtar enn fysisk oppmøte. Me hjelper deg på telefon eller på nett. 
Dette gjeld også flyktningtenesta.
Her finn du informasjon om korleis du kjem i kontakt med NAV og flyktningtenesta inntil vidare.
 

SIMAS stengjer alle miljøstasjonane, men avfallet frå husstandar vert henta

(16.03.20) Alle miljøstasjonane blir stengde frå og med måndag 16. mars.

Dette vart vedteke på beredskapsmøte hjå SIMAS søndag. SIMAS har risikovurdert drift av miljøstasjonane og bestemt å avgrensa smittekjelder for coronavirus/Covid-19. 

SIMAS vil per no henta avfall frå alle husstandar som vanleg. Følg med på simas.no for oppdatert informasjon.

SIMAS ber at alle vaska seg godt på hendene både før og etter dei har trilla fram dunken for tømming.  Dei oppmodar også folk om å vaska både handtak og lok på dunkane.

Les meir på nettsidene til SIMAS

Hald deg heime ved akutt luftvegsinfeksjon

(16.03.20) Dersom du har symptom på akutt luftvegsinfeksjon, bør du halde deg hjemme, melder Folkehelseinstituttet på nettsidene sine. Det gjeld også dersom du har lette symptom som til dømes forkjøling eller vondt i halsen.

Dei fleste som har symptom på akutt luftvegsinfeksjon, treng ikkje testast for det nye koronaviruset (covid-19). Testane bør brukast på sårbare grupper og helsepersonellet som behandlar dei. Det er laga kriterier for hven som bør testas.

Husstandsmedlemmar kan leva som vanleg og treng ikkje å vera i karantene, men dei bør vera ekstra merksame på eigne symptom. Dersom dei får symptom på luftvegsinfeksjon, bør dei sjølve halda seg heime til eitt døgn etter at dei er frie for symptom. Dette gjeld også helsepersonell.

Stengjer fleire verksemder

(15.03.20) Helsedirektoratet har vedteke stenging av ei rekke verksemder for å stogga spreiing av korona-virussjukdom (covid-19).

Vedtaket gjeld følgjande verksemder i offentleg og privat regi utanfor spesialisthelsetenesta, med mindre verksemda kan ivareta  pålegg om smittevern frå helsemyndigheitene:

a) Fysioterapeutar, herunder manuellterapeutar

b) Kiropraktorar

c) Optikarar

d) Fotterapeutar

e) Logopedar

f) Psykologar

g) Verksemder som utfører komplementær og alternativ medisin

h) Verksemder som utfører alternativ behandling

i) Andre verksemder utanfor spesialisthelsetenesta som tilbyr tenester som ikkje vert ansett som nødvendig helsehjelp der tenesta involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand som varer over 15 minuttar, herunder aktivitørar, tannpleiarar mv.

Det vert forutsett at kommunane sikrar at pasientar framleis får dekka behova for heilt nødvendig helsehjelp, heiter det på nettsidene til Helsedirektoratet.

Vedtaket gjeld frå kl 00.00 måndag 16. mars 2020.

Forskrift om karantene, isolasjon og heimel til forbod mot opphald på fritidseigedomar

(15.03.20) I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 vedtok regjeringen ei ny forskrift om karantene, isolasjon og heimel til forbod mot opphald på fritidseigedomar. Med unntak av forbodet mot opphald på fritidseigedomar trer forskrifta i kraft straks, og gjeld fram til 1. april, men kan bli forlenga. Bakgrunnen er behovet for ei tydeleg nasjonal regulering, heiter det på regjeringen.no.

Les Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer på Lovdata

Vedtak om karantene for Sogndal kommune

Vedtaket vert oppheva frå søndag 22. mars. Les meir i felles pressemelding frå kommunelegane i Sogn og Fjordane

(15.03.20) Alle som kjem til Sogndal kommune etter reiser i fylka Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, og dei geografiske områda som tilsvarer tidlegare Sør-Trøndelag og Hordaland, vert pålagde heimekarantene i 14 dagar etter ankomst. Det har kommuneoverlegen i Sogndal kommune vedteke søndag 15.03.20.

Vedtaket vert gitt tilbakeverkande kraft frå og med 12. mars.

Vedtaket finn du her

Dette karantenekravet er innført i alle kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane.

Her finn du meir informasjon om karantene og isolasjon

Dei som er i heimekarantene vil ikkje lenger bli testa og skal heller ikkje kontakte helsevesenet med mindre dei har behov for helsehjelp. Meir informasjon finn du på nettsida til Sogndal legesenter

På nettsidene til Folkehelseinstituttet finn du informasjon om heimekarantene og isolasjon på engelsk, arabisk, dari, farsi, fransk, italiensk, kurmanji, litauisk, pashto, polsk, punjabi, russisk, somali, samisk (nord- og sørsamisk), sorani, spansk, tegalog, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk.

Må ha avtalt møte med kommunalt tilsette på førehand

(15.03.20) Dersom du ynskjer møte med kommunalt tilsette, må du avtala dette på telefon eller e-post på førehand. Tiltaket vert sett i verk for å unngå ytterlegare spreiing av koronaviruset.

Det vil, i tida framover, ikkje vera mogeleg å møta opp på kommunehusa og få snakka med sakshandsamarar eller andre utan at dette er avtalt. Me vil, så langt det let seg gjera, freista å løysa naudsyte møte på andre måtar enn med fysisk frammøte.

Innbyggartorga vil framleis halda ope, men også her ber me om at du ringer på førehand og gjer avtale. Telefonnummeret til innbyggartorga er 57 65 25 00.

Me ber dei som må koma innom kommunehusa framover, om å retta seg etter oppslaga å kommunehusa.

Det er innført strenge restriksjonar frå nasjonale myndigheiter, og me ber alle innbyggjarane i Sogndal kommune om å retta seg etter desse.

Personar i karantene vil ikkje lenger bli testa

(13.03.20) Dei som er i heimekarantene vil ikkje lenger bli testa og skal heller ikkje kontakta helsevesenet med mindre dei har behov for helsehjelp.

Treng du å ta kontakt med legekontoret, må du gjera det på telefon. Ved Sogndal legesenter er det oppretta ulike ventesoner for pasientar som har time.

Les meir på nettsidene til Sogndal legesenter

Informasjon på ulike språk om karantene og isolasjon

På nettsida til Folkehelseinstitutet finn du informasjon om heimekarantene og isolasjon på engelsk, arabisk, dari, farsi, fransk, italiensk, kurmanji, litauisk, pashto, polsk, punjabi, russisk, somali, samisk (nord- og sørsamisk), sorani, spansk, tegalog, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk.  

Tips gjerne nokon du kjenner som treng informasjon på eitt av desse språka.

Sosial kontakt og leik

(13.023.20) Helsedirektoratet ber alle om å vera mest mogeleg heime. Born kan omgåast søsken som normalt.

Hovudmålsettinga med tiltaka som er innførte, er å redusera talet  på kontaktar til eit så lågt nivå som mogleg.

Helsedirektoratet sine råd om sosial kontakt og leik med andre born kan du lesa her

Avlyser alle politiske møte

(13.03.20) Sogndal kommune stoggar all politisk møteverksemd ut månaden. Det vil bli gjort ei ny vurdering når me ser korleis situasjonen utviklar seg.

Tilgjengeleg for næringslivet

(13.03.20) I næringslivet vil det vera svært tøffe tider framover. Sogndal kommune og Sogn Næring vonar å kunne hjelpa bedriftene i kommunen vår med god støtte, og me vil fortløpande vurdera tiltak som kommunen kan bidra med.

Les meir på nettsidene til Sogn Næring

Informasjon om Sogn barnevern

(13.03.20) Sogn barnevern er som ei omsorgsteneste vurdert av Sogndal kommune som ein av dei 15 funksjonane som skal vere operative.

Kontoret er stengt for publikum. Møteverksemd skjer etter avtale.

Sogn barnevern kan nåast på tlf. 975 06 095 i ordinær arbeidstid.

Utanom ordinær arbeidstid kan akutte henvendingar rettast til Sogn barnevernsvakt, på tlf. 400 22 988.

Reiser til utlandet

(12.03.20) Alt helsepersonell har forbod mot å reise utanlands frå 12. mars, og førebels ut april 2020. Dette gjeld både tenestereiser og privatreiser.

Andre tilsette i Sogndal kommune vert oppmoda om å unngå fritidsreiser.

Alle som kjem frå reiser utanom Norden, skal i karantene, uavhengig om dei har symptom eller ikkje. Tiltaket har tilbakeverkande kraft frå 27. februar.

Reglar for sjukmelding, omsorgspengar, heimekarantene finn du på nav.no.

Stenger alle skular og barnehagar

(12.03.20) For å stoppa spreiing av koronaviruset, Covid-19, og bidra til å oppretthalda naudsynte helse- og omsorgstenester har Helsedirektoratet vedteke ei rekkje tiltak torsdag. Mellom anna blir alle barnehagar og skular stengde.

Les meir på nettsidene til Helsedirektoratet

Les meir frå Sogndal kommune

Oppmodar til heimekontor

(12.03.20) Dei nasjonale råda er at dei som kan, har heimekontor. Denne tilrådinga gjeld også for dei tilsette i Sogndal kommune.

Stengjer vidaregåande skular

(12.03.20) Alle vidaregåande skular i Vestland vert stengde frå og med fredag 13. mars. Dette gjeld i første omgang for to veker. Elevane vil få nettbasert undervisning i denne perioden, melder fylkeskommunen på sine nettsider.

Også den private vidaregåande skulen i Balestrand, Sygna vidaregåande skule, stengjer. I første omgang vert skulen stengd i to veker frå fredag 13. mars. Også her vert det nettbasert undervising i denne perioden.

Høgskulen på Vestlandet avlyser all undervising, melder høgskulen på sine nettsider. Alle campus vert stengde for studentaktivitet frå og med fredag 13. mars til tirsdag 14. april. Studenter skal ikke opphalda seg på høgskulen sine campus i denne perioden. Alle tilsette ved høgskulen vert oppmoda om å jobba heimefrå, dersom det er mogeleg.

Restriksjonar for besøkande på sjukeheimane

NB! Frå 16. mars er det besøksforbod for alle pårørande på sjukeheimane og omsorgsbustadane i Sogndal kommune. Les meir her

(12.03.20) Det vert innført tilgangskontroll for besøkande til helseinstitusjonane, frå torsdag 12.3 klokka 18. 

Pasientar og bebuarar på sjukeheimane vil, grunna høg alder, ha auka risiko for alvorleg sjukdomsforløp ved smitte av koronaviruset. Me ber difor om at personar som oppfyller eitt eller fleire av kriteria under, ikkje besøkjer sjukeheimane i kommunen:

  • Personar som har vore i område med vedvarande spreiing av koronainfeksjon (COVID-19) dei siste 14 dagane.
  • Personar som dei siste 14 dagane har vort i nærkontakt med nokon som er påvist smitta med koronainfeksjon (COVID-19).
  • Personar som dei siste 14 dagane har hatt teikn til luftvegsinfeksjon. Dette gjeld også heilt milde symptom som ved forkjøling.

Dersom besøk ikkje kan unngåast, må avdelinga der pasienten/bebuaren er, først kontaktast på telefon, slik at naudsynte smitteverntiltak kan setjast i verk.

I tillegg oppfordrar Sogndal kommune sterkt til at pårørande avgrensar talet på besøkande per bebuar til maks 2 faste personar. Bakgrunnen for dette er at me ynskjer å beskytta bebuarane og tilsette med tanke på smitte, då ein pandemi kan ramma sjukeheimane hardt. Me forstår at dette er utfordrande, men håpar på forståing og godt samarbeid.

God hoste- og handhygiene reduserer risikoen for smitte av koronavirus, og besøkande skal følgja grunnleggande smittevernrutinar. Me ber difor om at alle besøkande er ekstra nøye med handhygienen.

Ta gjerne kontakt med sjukeheimen om du har spørsmål.

Du kan lesa meir om sjukeheimar og smittevern mot koronasjukdom her på nettsidene til Folkehelseinsituttet

Avlyser større arrangement

(11.03.20) Det er innført forbod mot arrangement med meir enn 500 deltakarar. Vedtaket gjeld frå 11. mars og førebels ut april månad.
Les meir på nettsidene til Helsedirektoratet
For alle offentlege arrangement med meir enn 100 deltakarar vert det tilrådd risikovurdering før gjennomføring. Arrangøren gjennomfører risikovurdering som så skal godkjennast av kommunen.

For kurs, seminar og andre arrangement som involverer helsesektoren eller deltakarar med andre samfunnskritiske funksjonar bør det utvisast særleg varsemd. Les meir på nettsidene til Folkehelseinsituttet

Kontakt lege via telefon

Viss du trur du kan vera smitta av koronaviruset, ta kontakt med fastlegen eller legevakta på tlf. 116 117.

For å hindra at du smittar medpasientar på legekontoret, ber me om at du tek kontakt med legevakta på telefon i første omgang.

Har du reell mistanke om at du er smitta, skal du ikkje vera ute blant folk, men halda deg heime. Symptoma er hoste, feber, sår hals, brystsmerter, tung pust og i nokre tilfelle pustevanskar.

Telefonnummer til legekontora er:

Leikanger legekontor: 57 65 27 20

Sogndal legesenter: 57 62 97 00

Balestrand legekontor: 57 65 13 00

Ring berre til legekontora dersom det gjeld mistanke om sjukdom. Ved andre spørsmål om koronaviruset, sjekk nettsidene til Folkehelseinstituttet. Viss du ikkje finn svaret der, kan du ringa den nasjonale informasjonstelefonen: 815 55 015.

Legekontora og andre delar av helsetenesta i Sogndal rustar seg for at mange kan bli sjuke. Sogndal kommune følgjer situasjonen tett og vil informera innbyggjarane via nettsida.

Slik kan du unngå å bli smitta

  • Det er viktig at du held minst ein meter avstand til personar med luftvegsinfeksjon og hoste.
  • Det er viktig med god handhygiene ved at du vaskar hendene ofte og grundig.
  • Det er viktig at du ved hoste nyttar papirserviett som vert kasta etterpå, eller at du hostar i olbogekroken.

Information about coronavirus disease in English 

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Lenker
HygieneplakatNynorsk